strony www

Smart Pixel to Agencja Cyfrowa specjalizująca się w projektowaniu nowoczesnych stron internetowych, sklepów www,  tworzeniu filmów promocyjnych oraz promocji biznesu naszych Klientów w Internecie. Stosujemy sprawdzone i skuteczne rozwiązania, które zwiększają sprzedaż i autorytet  takich firm jak Twoja.

Prawa autorskie © 2022 Smart Pixel. Polityka prywatności.

PROWADZENIE SOCIAL MEDIA

Na Skróty

 

O nas

 

Usługi

 

Aktualności

 

Portfolio

 

Kontakt

 

Nasza oferta

 

Strony WWW

 

Sklepy WWW

 

Strona z systemem rezerwacji

 

Filmy promocyjne

 

Prezentacje PowerPoint

 

Szablony stron WWW

 

Prowadzenie Social Media

 

Pozycjonowanie

 

Komunikacja z Klientami

 

autoryzowany reseller shoper
expert webwave

Jesteśmy ekspertami od:

Regulamin sklepu internetowego  smartpixel.net.pl

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Sklep internetowy smartpixel.net.pl prowadzony jest przez SAKIEWKA Piotr Bąk wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 386257091, nr NIP 5321995578

 

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego smartpixel.net.pl

 

§ 2 DEFINICJE

 

1. Konsument/Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu internetowego smartpixel.net.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

2. Przedsiębiorca – SAKIEWKA Piotr Bąk, z siedzibą: 05-430 Celestynów, ul. Otwocka 24 wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 386257091, nr NIP 53219955783.

 

3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego smartpixel.net.pl.

 

4. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.smartpixel.net.pl służący do sprzedaży szablonów stron www oraz gotowych kompozycji stron www drogą elektroniczną (online).

 

5. Dane dostępowe – dane umożliwiające korzystanie z kursu dostępnego na Platformie.

 

§ 3 KONTAKT

 

1. Adres przedsiębiorstwa: 05-430 Celestynów, ul. Otwocka 22. Adres poczty elektronicznej: poczta@smartpixel.net.pl. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Ceny podane ma sklepie internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 

2. Użytkownik chcąc kupić produkt cyfrowy ze sklepu internetowego powinien zapłacić Przedsiębiorcy opłatę zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie wybranego produktu.

 

3. Opłata w zamówieniu jest ostateczną kwotą do zapłaty.

 

4. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:a. zwykły przelew. bramka płatności zewnętrznego Operatora Płatności – przelewy24.pl

 

5. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie sklepu internetowego.

 

6. Użytkownik dokonując opłaty nabywa prawa do korzystania zakupionego produktu cyfrowego na czas nieokreślony.

 

7. Do zrealizowania zamówienia wymagane jest podanie poprawnego i działającego adresu e-mail, należącego do Użytkownika, na który zostanie wysłany link do pobrania produktu cyfrowego.

 

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

1. Użytkownik powinien chronić swoje dane dostępowe i nie upubliczniać ich osobom trzecim.

 

2. Sklep internetoy nie odpowiada za zgubienie przez Użytkownika, zapomnienie lub przechwycenie danych dostępowych przez osoby trzecie.

 

3. Zabronione jest dzielenie się danymi dostępowymi przez Użytkownika.

 

4. Zabrania się dzielenia kursem z osobami trzecimi.

 

5. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania sklepu internetowego, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisu innym Użytkownikom.

 

§ 6 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 

1. Do prawidłowego korzystania z dostępu potrzeba komputera ( z systemem operacyjnym Mac OS, Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 lub nowszy ) oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Chrome, Firefox, Internet Explorer z działającym internetem o przepustowości co najmniej 10mb.

 

2. Dodatkowo komputer wyposażony powinien być w Adobe Flash  i JAVA.

 

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

 

1. W przypadku zakupy produktu cyfrowego online przez Użytkownika, Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia linku do ściągnięcia zakupionego prez Użytkownika produktu cyfrowego w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty lub przyjęcia płatności w systemie Przelewy24.pl

 

2. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Przedsiębiorcę, Użytkownik ma prawo do reklamacji, która powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy lub przez formularz kontaktowy na stronie smartpixel.net.pl

 

3. Reklamacja powinna zawierać dane użytkownika tj. Imię i Nazwisko, adres mailowy oraz nr konta bankowego do zwrotu kwoty.

 

4. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Użytkownika w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Użytkownika uznał za uzasadnione

 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć droga mailową podając swoje dane lub w innej pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

 

2.Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZEŃ

 

1. Użytkownik ma możliwość skorzystania m.in. z:a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

 

§ 10 DANE OSOBOWE

 

1. Użytkownik dokonując zakupu produktu cyfrowego na sklepie internetowym dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

 

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich lub usunięcia.

 

3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.2. Umowa sprzedaży produktu cyfrowego ze sklepu internetowego w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie kolejnego kursu wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

Regulamin sklepu internetowego

smart pixel nowoczesne strony internetowe

WYŚLIJ ZAPYTANIE

WYŚLIJ ZAPYTANIE

sklep internetowy
(+48) 730-209-608

Nowoczesne Usługi Cyfrowe